Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod | WorldView-3 | © DigitalGlobe - supplied by European Space Imaging

Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod | WorldView-3 | © DigitalGlobe – supplied by European Space ImagingX