Luzhniki Stadium, Moscow | WorldView-3 | © European Space Imaging

Luzhniki Stadium, Moscow | WorldView-3 | © European Space ImagingX